Το Consumer Law Ready είναι ένα πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με στόχο την ανάπτυξη ικανοτήτων. Το περιεχόμενο του ιστότοπου παρέχεται αποκλειστικά για λόγους πληροφόρησης.

Ο ιστότοπος και το περιεχόμενό του έχουν καταρτιστεί για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ωστόσο, αντικατοπτρίζουν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών τους, ενώ τόσο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσο και οι συντάκτες δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τον τρόπο χρήσης των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν.

Το ιστότοπος και το περιεχόμενό του δεν έχουν νομικώς δεσμευτική ισχύ, δεν παρέχουν επίσημη ερμηνεία του ευρωπαϊκού δικαίου ή των εθνικών δικαίων, ενώ δεν είναι σε θέση να προσφέρουν ολοκληρωμένες ή πλήρεις νομικές συμβουλές. Σκοπός τους δεν είναι να αντικαταστήσουν τις επαγγελματικές νομικές συμβουλές για επιμέρους ζητήματα.

Τα επίσημα κείμενα της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποτελούν τις μόνες αυθεντικές εκδοχές. Στόχος μας είναι οι πληροφορίες να παρέχονται εγκαίρως και να είναι ακριβείς. Εάν ενημερωθούμε για την ύπαρξη σφαλμάτων, θα προσπαθήσουμε να τα αποκαταστήσουμε - παρακαλούμε να μας στείλετε e-mail στη διεύθυνση info@consumerlawready.eu ή να χρησιμοποιήσετε τη σχετική φόρμα επικοινωνίας.

Επιφυλασσόμαστε του δικαιώματος να προβούμε σε οποιαδήποτε ενέργεια σχετικά με τον ιστότοπο ανά πάσα χρονική στιγμή, όπως π.χ. να προσθέσουμε, να τροποποιήσουμε, να καταργήσουμε, να απομακρύνουμε ή να αναστείλουμε το περιεχόμενό του.

Οι πληροφορίες του ιστότοπου:

είναι γενικής φύσεως και δεν προορίζονται ως απάντηση στις επιμέρους συνθήκες που αντιμετωπίζει οποιοδήποτε άτομο ή εταιρεία˙

δεν είναι απαραίτητα ολοκληρωμένες και πλήρεις, παρά τις προσπάθειές μας˙

ενίοτε συνδέονται με εξωτερικούς ιστότοπους:

το περιεχόμενο αυτών αποτελεί αποκλειστική ευθύνη των συντακτών τους˙

οι εν λόγω εξωτερικοί ιστότοποι δεν πρέπει να θεωρείται ότι προωθούν οποιαδήποτε εταιρεία και/ή προϊόν

© Ευρωπαϊκή Ένωση, 2014 - 2018. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

Επιτρέπεται η αναπαραγωγή εφόσον γίνεται παραπομπή στην πηγή, εκτός εάν διευκρινίζεται διαφορετικά. Σε περίπτωση που χρειάζεται προηγούμενη άδεια για την αναπαραγωγή πληροφοριών, η εν λόγω άδεια ακυρώνει την προαναφερθείσα γενική άδεια και πρέπει να αναφέρει ρητώς τυχόν περιορισμούς χρήσης.