Модул Нелоялни търговски практики и неравноправни клаузи в договорите

„Готови за потребителското право“ е специализирана обучителна програма за МСП, която им помага да разберат и спазват най-новото европейско и национално законодателство за защита на потребителите. Тя обхваща всички аспекти на търговията.                                        Четвъртият модул е въведение в темата за случаите на недобросъвестност.

Какво мога да очаквам да науча от този обучителен модул?

Правилата за добросъвестност гарантират коректно бизнес поведение. ЕС e приел два много важни законодателни акта, които се отнасят до случаи на недобросъвестност: Директива 2005/29/ЕО относно нелоялните търговски практики и Директива 93/13/ЕИО относно неравноправните клаузи в договорите.                                                                                                                                                                        Наред с другото, от модула ще научите:

какво означава нелоялни търговски практики;

как да проверите дали дадена търговска практика е нелоялна;

за различните форми на нелоялни търговски практики;

за понятията среден и уязвим потребител;

за характеристиките на неравноправните клаузи в договорите;

ориентировъчни примери за неравноправни клаузи в договорите.

Това изглежда трудна задача, но няма място за притеснения – ще Ви дадем практически примери, за да е по-лесно.

Малко предварителна информация, преди да започнете:

Какво представлява нелоялна търговска практика?

Това са действия или бездействия, които неправомерно влияят на икономическото решение на потребителя да закупи или да не закупи даден продукт или да използва или да не използва дадена услуга. Например заблуждаваща информация за цената или характеристиките на продукта.

Какво представлява неравноправна клауза в договора?

Ако сключите договор с потребител, не можете да пренебрегнете изискванията за добросъвестност и да използвате примерни клаузи, които биха създали значителна неравнопоставеност между Вашите права и задължения и тези на потребителя. Подобни условия се считат за неравноправни и следователно за невалидни.

Какви са последствията, ако използвам неравноправни клаузи или ако моето бизнес поведение бъде счетено за нелоялно?

Първо и преди всичко, може да имате недоволни клиенти. Може да Ви бъдат наложени и възпиращи глоби от съответните органи, а организации на потребителите могат да предприемат съдебни действия срещу Вас. Има и други правни последици, които ще бъдат разяснени в тази глава.

Не чакайте повече, прегледайте модула, за да подобрите обслужването на Вашите клиенти и да повишите доверието им във Вашия бизнес! За още материали или за да се регистрирате за обучителен курс във Вашата държава, посетете нашия уебсайт www.consumerlawready.eu.