„Готови за потребителското право“ е програма за изграждане на капацитет на Европейската комисия. Съдържанието на уебсайта е само за информационни цели.

Уебсайтът и неговото съдържание са изготвени за Европейската комисия. Те обаче отразяват мненията единствено на своите автори и Комисията или авторите не носят отговорност за начина на употреба на информацията, съдържаща се в тях.

Уебсайтът и неговото съдържание не са правно обвързващи и не представляват официално тълкуване на законодателството на ЕС или на националното право, нито могат да осигурят цялостна или пълна правна консултация. Те нямат за цел да заменят професионалната правна консултация по конкретни въпроси.

Единствените версии, които се приемат за автентични, са официалните текстове на законодателството на Европейския съюз, публикувани в Официалния вестник на Европейския съюз. Нашата цел е да поддържаме тази информация актуална и точна. Ако ни бъдат сигнализирани грешки, ще се постараем да ги поправим – изпратете ни имейл на  info@consumerlawready.eu или използвайте предвидения формуляр за контакт.

Ние си запазваме правото по всяко време и по наша собствена преценка да предприемаме действия на уебсайта като добавяне, промяна, изтриване, премахване или временно скриване на съдържание.

Информацията на уебсайта е:

само от общ характер и не е предназначена за решаване на конкретни ситуации на отделно частно лице или отделен субект;

въпреки всички наши усилия, не непременно всеобхватна и пълна;

понякога свързана с външни уебсайтове:

за тяхното съдържание отговорност носят техните автори;

тези външни сайтове не следва да се приемат като реклама на което и да било дружество и/или продукт

© Европейски съюз, 2014 – 2018 г. Всички права запазени.

Възпроизвеждането е разрешено, при условие че източникът е ясно посочен, освен ако е обявено друго. Ако трябва да бъде получено предварително разрешение за възпроизвеждане на информация, това разрешение отменя горепосоченото общо разрешение и ясно посочва всички ограничения относно употребата.