Δικαίωμα υπαναχώρησης

Παρακολουθήστε αυτά τα ενημερωτικά βίντεο πριν κατεβάσετε και διαβάσετε την ενότητα 2. Στη συνέχεια, μπορείτε να κάνετε το σύντομο κουίζ που περιλαμβάνει 10 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής με θέμα τις απαιτήσεις προ-συμβατικής πληροφόρησης. Αφού ολοκληρώσετε το κουίζ, μπορείτε να προχωρήσετε στην ενότητα 3.

 

Δοκιμάστε τις γνώσεις σας και κάντε τώρα το κουίζ!

Αφού παρακολουθήσετε τα παραπάνω βίντεο, κατεβάσετε και διαβάσετε την ενότητα 2, θα είστε σε θέση να κάνετε τα κουίζ με τις ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.

Αποποίηση ευθύνης: Αυτό το κουίζ βασίζεται αποκλειστικά στο δίκαιο της ΕΕ. Επoμένως, οι σωστές απαντήσεις ενδέχεται να μην αντικατοπτρίζουν πλήρως τυχόν πρόσθετες προβλέψεις που ισχύουν στη χώρα σας. Για ακριβείς πληροφορίες, ανατρέξτε στις ενότητες.

Ερώτηση