Consumer Law Ready

Program

Dzięki materiałom informacyjnym, filmom wideo, quizom i e-testom uzyskasz potrzebną wiedzę, aby mieć pewność, że Twój podmiot MŚP jest ekspertem w zakresie praw konsumentów – Consumer Law Ready.

Przedumowne wymagania informacyjne

Co musisz powiedzieć klientom na temat oferowanych przez siebie produktów lub usług, ZANIM dokonają zakupu?

Dyrektywa UE w sprawie praw konsumentów wymaga, aby przekazywać konsumentowi osiem kluczowych informacji przez zawarciem z nim umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

Należy przekazać konkretne informacje w punkcie sprzedaży, a dalsze informacje należy przekazać w celu zawarcia umowy na odległość lub poza lokalem Państwa przedsiębiorstwa.

Kliknij tu, aby dowiedzieć się, co to za osiem kluczowych informacji oraz jak należy je przedstawić! Dowiesz się, jak postępować w przypadku handlu transgranicznego oraz docierania do obywateli innego kraju UE, a także co się stanie w przypadku nieprzestrzegania tych wymogów prawnych!

Prawo odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy jest potężnym narzędziem, które prawo unijne daje konsumentom we wszystkich krajach członkowskich UE. Pozwala ono konsumentowi na odstąpienie, bez uzasadnienia, od umowy w ciągu 14 dni od otrzymania przedmiotu umowy.

Przedmiotem umowy może być dostawa towarów, świadczenie usług i / lub dostarczenie treści cyfrowej. Czy chcesz wiedzieć wszystko na temat prawa odstąpienia od umowy oraz jak ono działa dla Ciebie jako przedsiębiorcy?

Kliknij tu, aby dowiedzieć się, jak prawidłowo włączyć prawo do odstąpienia od umowy do swoich umów oraz jak się zachować, gdy konsument odstąpi od umowy lub zwróci zakupioną pozycję.

Prawa i gwarancje konsumenta

 

Jednym z najważniejszych problemów związanych ze sprzedażą towarów jest „Gwarancja”, tj. odpowiedzialność sprzedającego za wszelkie wady w sprzedanych przez niego towarach. Jakie masz obowiązki wobec konsumenta, jeżeli sprzedany produkt okaże się wadliwy, niezgodny z umową albo przestanie działać?

Według prawa unijnego handlowcy mają obowiązek naprawy lub wymiany wadliwego produktu. Co to jest rękojmia i czym się różni od gwarancji handlowej? Co się dzieje w przypadku sprzedaży transgranicznej?

Co się dzieje, jeżeli naprawa produktu okaże się zbyt kosztowna i przedsiębiorca będzie wolał dokonać wymiany lub zwrotu pieniędzy konsumentowi? Kliknij tu, aby dowiedzieć się wszystkiego na temat gwarancji z tytułu wadliwych towarów.

Nieuczciwe praktyki handlowe i warunki umowne

Gdy reklamuję swe produkty lub usługi konsumentowi,, czy jest coś, czego nie powinienem robić? Prawo UE określa, czym są nieuczciwe praktyki handlowe i nieuczciwe postanowienia umów.

Praktyka handlowa jest nieuczciwa, zgodnie z prawem unijnym, gdy nie pozwala konsumentowi na podjęcie swobodnej, w pełni świadomej decyzji ekonomicznej. Nieuczciwe praktyki handlowe są zakazane w całej UE.

Warunki w umowach konsumenckich muszą spełniać pewne normy, w szczególności powinny być zgodne z zasadą działania w dobrej wierze, a także nie powodować znacznej nierównowagi praw i obowiązków pomiędzy stronami umowy.

Jak można zapewnić, aby reklama była zgodna z prawem unijnym? Proszę kliknąć tu, aby mieć pewność, że Państwa reklama nie narusza przepisów prawa!

Alternatywne metody rozstrzygania sporów (ADR) i system Internetowego Rozstrzygania Sporów (ODR)

 

Alternatywne metody rozstrzygania sporów (ADR), czasem określane też mianem „pozasądowego rozstrzygania sporów” to procedura pozasądowego rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami. Uczestniczy w niej bezstronny podmiot ADR, stosujący takie techniki rozstrzygania sporów, jak mediacja, arbitraż lub metody łączone.

Zgodnie z przepisami prawa UE procedura ADR może być stosowana do każdego sporu wynikającego z umowy pomiędzy przedsiębiorcą a konsumentem, przy czym produkt lub usługa mogły być nabyte przez Internet lub w sklepie oraz w tym samym kraju lub w różnych krajach UE.

Wraz z gwałtownym rozwojem handlu internetowego wzrosła też liczba sporów dotyczących zakupów przez Internet. Z tego powodu została utworzona platforma Internetowego Rozstrzygania Sporów (ODR) przez Komisję Europejską, aby uporać się z dramatycznym wzrostem tego rodzaju sporów oraz udzielać wsparcia przedsiębiorcom i konsumentom.

Kliknij tu, aby dowiedzieć się więcej o alternatywnych metodach rozstrzygania sporów (ADR) oraz Internetowym Rozstrzyganiu Sporów (ODR)!

Uczenie się

Sposoby poznawania Prawa Konsumenckiego

Kursy miejscowe

Będziesz mógł zapisać się na kurs miejscowy, aby dowiedzieć wszystkiego, co będzie Ci potrzebne na temat praw konsumentów od specjalisty w tej dziedzinie. Już wkrótce!

Zasoby internetowe

Uczestnicy będą mieć dostęp do materiałów edukacyjnych na temat Prawa Konsumenckiego w Internecie. Zapracowani przedsiębiorcy będą mogli uczyć się w dowolnych godzinach, aby następnie wykonać e-test, a na potwierdzenie zdobytej wiedzy otrzymają certyfikat.

Zapisz się już teraz, aby zacząć naukę!