Изисквания за предоставяне на преддоговорна информация

Въпрос: Забравих да предоставя на потенциален клиент в магазина си преддоговорната информация. Какво мога да направя?

Отговор

Търговците са длъжни по закон да предоставят на потенциалните си клиенти преддоговорна информация. Има 8 ключови информационни елемента, които трябва да представите ясно на потребителите, преди да сключат с Вас договор за продажба или услуга във Вашия магазин. Ако обаче информацията е ясна от контекста, търговецът не трябва да се притеснява за тези 8 елемента.

Последиците, ако не изпълните изискванията за предоставяне на преддоговорна информация, са различни. Първо, рискувате да не отговорите на очакванията на Вашите клиенти и да навредите на репутацията си. Второ, в законодателството са предвидени някои важни преки последици, ако определени изисквания за предоставяне на преддоговорна информация не бъдат спазени. Но най-важно, рискувате да платите парична глоба съгласно националното законодателство за нарушаване на Директивата относно правата на потребителите.

Последиците, ако не изпълните изискванията за предоставяне на преддоговорна информация, са различни. Първо, рискувате да не отговорите на очакванията на Вашите клиенти и да навредите на репутацията си. Второ, в законодателството са предвидени някои важни преки последици, ако определени изисквания за предоставяне на преддоговорна информация не бъдат спазени. Но най-важно, рискувате да платите парична глоба съгласно националното законодателство за нарушаване на Директивата относно правата на потребителите.

Въпрос: В зависимост от това колко бройки от моя продукт (напр. книга) поръчва моят клиент, пощенските разходи се променят и е трудно да се изчисли предварително крайната им цена. Какво мога да направя?

Отговор

Потребителят трябва да разполага с точна преддоговорна информация. Крайната цена на предлаганите от Вас стоки или услуги трябва да бъде ясна. Това означава, че цената трябва да бъде окончателна, т.е. трябва да включва всички приложими данъци и допълнителни такси за транспорт, доставка и пощенски разходи. Ако цената не може да бъде изчислена предварително, трябва да съобщите на потребителя начина за нейното изчисляване.

Въпрос: На уебсайта си предлагам стоки. Когато включа цялата задължителна правна информация, започва да прилича на списък и изглежда ужасно. Какво мога да направя?

Отговор

Тази ситуация се отнася до сключването на така наречения „договор от разстояние“, за който всички изисквания за предоставяне на преддоговорна информация са напълно хармонизирани в ЕС. Трябва винаги да спазвате 8-те ключови изисквания за информация, но трябва да предоставите и допълнителни сведения.


Добър начин да изпълните правилата е да се използва набор от икони, които илюстрират съответните категории информация. Европейската комисия е представила модел на този адрес:http://ec.europa.eu/justice/consumer-marketing/files/model_digital_products_info_complete_bg.pdf

Въпрос: Искам да продавам продуктите си във всички страни от ЕС. Трябва ли да преведа уебсайта си на всички езици на ЕС?

Отговор

Всяка държава членка може да реши да определи езика, на който информацията да бъде съобщена на потребителя. В повечето случаи това е официалният език (или официалните езици) на държавата членка.

Ако предоставите информацията на език, различен от определения, се счита, че информацията изобщо не е предоставена. За да проверите кой език е избрала всяка държава членка, погледнете на адрес:http://ec.europa.eu/justice/consumer-marketing/files/overview_regulatory_choices.pdf

Следователно, ако уебсайтът на търговец е насочен към потребителите в държава членка, която е наложила езикови изисквания съгласно член 6, параграф 7 от Директивата, търговецът трябва да предостави на потребителя договорната информация на езика, определен от тази държава членка.

Въпрос: Не искам да продавам продуктите си във всички страни от ЕС. Мога ли да откажа да продавам на потребители в чужбина, но в рамките на ЕС?

Отговор

За момента съгласно действащото законодателство при онлайн продуктите и услугите не съществува задължение за продаване. Това обаче ще се промени с въвеждането на Регламента за геоблокирането, с който ще се наложи задължение за продаване, но не и задължение за доставяне на стоките или услугите. Съгласно законодателството на ЕС, ако Вашите търговски дейности са насочени към потребители в страни от ЕС, различни от Вашата, обикновено приложимо към договора Ви с чуждестранния потребител е законодателството на страната, в която той живее. Ако и двамата сте избрали различно законодателство, този избор не може да лиши чуждестранния Ви клиент от защитата на потребителите, която осигуряват задължителните разпоредби в държавата му на местоживеене.


Ако като търговец не искате да се смята, че насочвате дейностите си към друга страна, така че да не се налага да прилагате закони за защита на потребителите, различни от тези на Вашата страна, трябва да действате внимателно. Например, за да не създавате впечатление, че се насочвате към пазар в съседна страна, не трябва да превеждате уебсайта си на нейния език.

Право на отказ

Въпрос: Клиентът ми връща пратка. Как мога да зная в кой ден/на коя дата я е получил и дали са изтекли 14-те дни от срока за отказ?

Отговор

Отговорът на този въпрос зависи от споразумението за доставка. 14-те дена започват да текат от деня, в който клиентът влезе във владение на стоката. Това се определя например от датата, на която потребителят потвърди получаването пред фирмата за доставки.

Въпрос: Клиентът ми връща пратката 16 дни след получаването ѝ. Какво мога да направя?

Отговор

Клиентът е длъжен да върне продукта до 14 дни от деня, в който е съобщил решението си да упражни правото си на отказ. Следователно търговецът трябва да провери на коя дата клиентът го е информирал за желанието си да върне продукта и оттогава да започне да брои 14-те дни. Ако клиентът върне пратката по-късно, търговецът може да я откаже.

Въпрос: Клиентът ми поръча книга и я върна 5 дни след получаването, възползвайки се от правото си на отказ. По книгата обаче има капки от кафе. Какво мога да направя?

Отговор

Клиентът има право да огледа продукта. Ако обаче продуктът е ползван повече от необходимото, както в този случай, продавачът може да направи оценка на намалената стойност на продукта и да поиска тази сума от клиента.

Въпрос: Клиентът ми е мерил поръчаните от него маратонки (те миришат!), но след това се възползва от правото си на отказ и ги връща. Какво мога да направя?

Отговор

Също както по-горе клиентът има право да пробва и ползва продуктите по същия начин, както биха му разрешили в магазин. Така че той може да премери обувките. Ако обаче е ползвал обувките повече от необходимото, което може да се разбере от това, че миришат, търговецът има право на обезщетение за намалената стойност. Това важи особено в случая, когато обувките вече не може да се продадат като нови.

Въпрос: Клиентът ми върна пратката си навреме, ползвайки правото си на отказ, но иска да платя пощенските разходи, въпреки че в преддоговорната информация посочих, че ще трябва сам да ги поеме. Какво мога да направя?

Отговор

В случай, при който клиентът е бил информиран от самото начало, че преките разходи за връщане на продукта са за негова сметка, продавачът няма задължение да поема тези разходи.

Права на потребителите и гаранции в случай на дефектни стоки

Въпрос: В Ирландия продуктите имат 6-годишна гаранция, докато законодателството на ЕС налага минимум 2 години и много страни в Съюза са приели 2-те години. Ако продавам продукта си в друга страна, в която законовата гаранция е 6-годишна, какво трябва да спазвам – 6-годишната или 2-годишната гаранция?

Отговор

На практика задължителното потребителско законодателство в друга държава ще има значение само ако неговите правила предлагат по-голяма защита от тези във Вашата правна система или от законодателството, за което сте се споразумели с потребителя да приложите. Такъв може да бъде например случаят ако срокът на законовата гаранция според законодателството в страната на потребителя е по-голям от този съгласно Вашето национално законодателство.

Въпрос: Изпратих грешна пратка на клиент – той поръча бели обувки, а аз съм му пратил черни. Какво трябва да направя?

Отговор

Ако действително в договора, който е задължителен както за потребителя, така и за търговеца, е посочено, че обувките е трябвало да бъдат бели, ясно е, че доставените стоки не съответстват на договора. В такъв случай има голяма вероятност клиентът скоро да се оплаче и да се ползва от правото си на отказ, с което разполага, ако е пазарувал онлайн. В този случай има липса на съответствие с договора – обувките не отговарят на описанието, представено от продавача. При това положение потребителят има право да поиска замяна на белите обувки, които не съответстват на съдържанието на договора. Потребителят обаче може да приеме обувките и да поиска отстъпка.

Въпрос: Изпратих чупливи предмети (например чаши) в неподходяща опаковка и клиентът ги е получил счупени. Какво мога да направя?

Отговор

Без съмнение потребителят не е поръчвал счупени чаши и следователно доставените стоки не съответстват на договора. Ето защо потребителят има право да поиска обезщетение и замяна на стоките.

Въпрос: Затворих онлайн магазина си преди година, а клиент се свързва с мен, тъй като продуктът, който е купил преди година и половина, е с дефект. Какво трябва да направя?

Отговор

След като бизнесът Ви вече е закрит и вероятно юридическото лице на магазина Ви също вече не съществува, може да посъветвате клиента си да се свърже пряко с производителя на стоката или да го препратите към друг магазин, в който се продават подобни стоки и марки. При всички случаи двугодишната законова гаранция започва от деня, в който потребителят е придобил продукта.

Въпрос: Клиент идва в магазина ми с колелото си. По рамката има корозия. Той твърди, че е започнала 3 месеца след покупката. От оплакването му обаче са изтекли 7 месеца от покупката. Какво мога да направя?

Отговор

След като потребителят се обажда повече от шест месеца, след като проблемът се е появил, задължението да докаже, че е имало проблем от самото начало, е негово. Ако успее да го направи и Ви убеди, тогава двугодишната законова гаранция е в сила и потребителят има право или на подмяна, или на ремонт. Може, например, да предложите да замените само рамката, а не цялото колело.

Нелоялни търговски практики

Въпрос: Моят конкурент е написал на входната си врата: „Най-добрите продукти в града“. Продаваме едни и същи продукти (фотоапарати). Какво мога да направя?

Отговор

Основата на това твърдение, че продуктите са „най-добрите“, e най-малкото не особено убедителна. В останалата част от рекламата няма нищо, което да доказва твърдението. То може да се счете за субективно и можем да приемем, че средният потребител няма да бъде заблуден.

Въпреки това е препоръчително да се внимава с този тип реклама, тъй като може да бъде сметната за заблуждаваща – „най-доброто в града“ може да бъде възприето, като че независима агенция е дала такава оценка на продавача, макар това да не е вярно. В такъв случай може да се приеме, че хората се подвеждат. Затова е препоръчително много да се внимава с този вид твърдения.
 

Въпрос: Продавам пици чрез онлайн услуга. Маркетинговата ми тактика е да казвам, че пиците ми са с много кашкавал. Може ли в рекламата да казвам „пицата с най-много кашкавал, правена някога“, или трябва да направя лабораторно изследване, за да го потвърдя?

Отговор

В подкрепа на твърдението няма достатъчно доказателства. По дефиниция твърдението означава, че пиците са с повече кашкавал от всички пици, произвеждани от конкуренти. Това може да се сметне за заблуда и може да наруши неоправдано интересите на конкурентите. По-приемливи алтернативи биха били формулировките, че пиците са с „изключително много“ или с „много“ кашкавал.

Въпрос: Миналата седмица сложих обява, в която пише „20% намаление тази седмица“ за някои продукти, тъй като искам да поосвободя пространство в магазина си. Не ги продадох. Не мога да ги продавам още по-евтино. Мога ли да оставя обявата, докато ги разпродам?

Отговор

Не, не може. Това ще се сметне за нелоялна търговска практика, тъй като е една от изрично посочените в черния списък. Ще се счете, че невярно твърдите, че продуктът ще бъде наличен само при определени условия за много ограничен период от време. Смята се, че предизвиквате незабавно решение и лишавате потребителите от достатъчна възможност или време да направят информиран избор.

Въпрос: Продадох таблет на клиент. Използвал го е в продължение на година. След толкова време той установява, че таблетът е с по-малко памет, отколкото му е била казана. Какво мога да направя?

Отговор

Може да вземете обратно продукта и да го изпратите на производителя, с когото имате споразумение. В този случай паметта на таблета очевидно е важен елемент за решението на потребителя за покупка и той е бил заблуден, ако таблетът е продаден с по-малка памет, отколкото му е била обещана.

Трябва обаче да е ясно дали наистина потребителят не е знаел за капацитета на паметта, или се опитва да получи нов таблет безплатно. Може например да посочите, че капацитетът на паметта е много ясно изписан на кутията на таблета.
 

Въпрос: Миналата седмица рекламирах фотоапарат в местния вестник. След два дни се разпродаде. Продължават да идват клиенти, които искат да си го купят. Може ли да им предложа подобни апарати, но от друга марка?

Отговор

Отговорът на този въпрос зависи от множество фактори. Това, което абсолютно трябва да се избягва, е така наречената „примамваща реклама“. Това ще бъде счетено за нелоялна търговска практика и е една от изрично посочените в черния списък в Директивата относно нелоялните търговски практики.

Трябва да знаете, че не може да предлагате изобщо тези продукти, или само ако ги имате в достатъчни количества. Ако складовата им наличност е несъразмерно ниска на фона на рекламната кампания, много е вероятно практиката да бъде счетена за нелоялна.
 

АРС/ОРС

Въпрос: Как да намеря информация за алтернативното решаване на спорове в моята страна?

Отговор

Най-лесният начин е, като отидете на платформата за ОРС ec.europa.eu/odr, изберете своя език и след това раздела „Органи за решаване на спорове“. Там е даден списък с органите за АРС във всички страни, като има възможност да изберете държава.

Въпрос: Ако в страната ми има различни органи за АРС, как да избера към кой от тях да се обърна?

Отговор

Обикновено органите за АРС са специализирани по определени сектори, продукти или услуги. Най-добре е да изберете този или тези, които обслужват Вашия сектор. Ако има различни възможности, може да избирате и според други характеристики – колко ще струва орган за АРС да разгледа Вашия казус, близо ли е до мястото Ви на установяване, както и други условия, които може да са важни за Вас.

Въпрос: Не съм съгласен с решението, което е взел органът за АРС в моята страна. Какво мога да направя?

Отговор

Най-напред трябва да проверите какво е определено в решението на органа за АРС. Органът за АРС трябва да Ви информира какви са възможните следващи стъпки пред Вас. В някои случаи ще бъдете длъжни да следвате решението на органа за АРС, освен ако не го обжалвате в съда. В други случаи решението на този орган може да бъде само препоръка и Вие може да решите дали да я следвате, или не.

Въпрос: Смятам, че органът за АРС в моята страна е настроен повече в полза на потребителите, отколкото на търговците. Какво мога да направя?

Отговор

Едно от основните изисквания към органите за АРС е да бъдат неутрални и независими. Ако смятате, че орган за АРС не изпълнява това изискване, може да изпратите информация по въпроса на надзорен орган.

Въпрос: Аз съм онлайн търговец. Клиентът, с когото имаме спор, говори на друг език, който не разбирам. Има ли решение на проблема?

Отговор

Ако сте онлайн търговец, може да насърчите потребителя да използва платформата за ОРС на ЕС

http://www.ec.europ.eu/odr 

На платформата се предлага автоматичен превод на всички документи, което може много да помогне в този случай.