Pripravenosť na práva spotrebiteľov

Program

Prostredníctvom materiálu na čítanie, videí, kvízov a e-testov získate znalosti potrebné na zabezpečenie toho, že váš MSP bude pripravený na práva spotrebiteľov.

Požiadavky na informácie pred uzatvorením zmluvy

Čo musíte povedať zákazníkom o ponúkanom výrobku alebo službe PREDTÝM, ako si ich kúpia?

Smernica EÚ o právach spotrebiteľov vyžaduje, aby ste spotrebiteľovi poskytli osem kľúčových informácií pred uzatvorením zmluvy o kúpe alebo službách.

Konkrétne informácie musia byť prítomné v mieste predaja a ďalšie informácie musia byť prítomné pri uzatváraní zmluvy na diaľku alebo mimo vašich obchodných priestorov.

Kliknite sem a zistite, ktorých osem kľúčových informácií to je a ako ich musíte prezentovať! Zistite, čo je potrebné robiť, keď realizujete cezhraničný obchod a cielite na obyvateľov z inej krajiny EÚ, a čo sa stane v prípade nedodržiavania právnych požiadaviek!

Právo na odstúpenie od zmluvy

Právo na odstúpenie od zmluvy je silný nástroj, ktorý právne predpisy EÚ poskytujú spotrebiteľom vo všetkých členských krajinách EÚ. Umožňuje spotrebiteľovi zrušiť bez odôvodnenia spotrebiteľskú zmluvu do 14 dní po obdržaní tovaru.

Predmetom zmluvy môže byť dodávka tovaru, služieb a/alebo digitálneho obsahu. Chcete vedieť všetko o práve na odstúpenie od zmluvy a aký má vplyv na vás ako obchodníka?

Kliknite sem a zistíte, ako do vašej zmluvy správne zahrnúť právo na odstúpenie od zmluvy a a ako reagovať, keď spotrebiteľ odstúpi od zmluvy alebo pošle späť zakúpený výrobok.

Práva spotrebiteľov a záruky

 

Jednou z najdôležitejších záležitostí súvisiacich s predajom tovarov je záruka, teda že predajca je zodpovedný za všetky chyby predávaného tovaru. Ak výrobok alebo služba, ktorú ste predali, je chybná, prestane fungovať alebo nie je v súlade s uzavretou zmluvou, aké sú vaše zodpovednosti voči spotrebiteľovi?

Podľa zákonov EÚ obchodníci musia chybný výrobok opraviť alebo vymeniť. Aká je právna záruka a ako sa líši od obchodnej záruky? Čo sa stane v prípade cezhraničného predaja?

Čo sa stane, ak je oprava výrobku príliš drahá a obchodník by uprednostnil výmenu výrobku alebo vrátenie peňazí spotrebiteľovi? Kliknite sem a dozviete všetko o zárukách na chybný tovar!

Nekalé obchodné praktiky a zmluvné podmienky

Existuje niečo, čo by som pri propagovaní mojich výrobkov alebo služieb spotrebiteľovi nemal robiť? Zákony EÚ definujú nekalé obchodné praktiky a nekalé zmluvné podmienky.

Podľa zákonov EÚ je obchodná praktika nekalá, ak zabraňuje spotrebiteľovi vykonať plne informované a slobodné ekonomické rozhodnutie. Nekalé obchodné praktiky sú zakázané v celej EÚ.

Podmienky v spotrebiteľských zmluvách musia spĺňať určité štandardy, najmä musia byť v súlade s princípmi dobrej viery a nespôsobovať značnú nerovnováhu práv a záväzkov medzi zmluvnými stranami na úkor spotrebiteľa.

Ako zaistím, aby bola moja reklama v súlade so zákonmi EÚ? Kliknite sem a skontrolujte, či je vaša reklama v súlade so zákonmi!

Alternatívne riešenie sporov (ARS) a Riešenie sporov online (RSO)

 

Alternatívne riešenie sporov (ARS), niekedy nazývané aj mimosúdne riešenie sporov, je postup riešenia sporov medzi spotrebiteľmi a obchodníkmi bez zaangažovania súdu. Zahŕňa zapojenie subjektu ARS, čo je nestranný orgán používajúci techniky na riešenie sporov, medzi ktoré môžu patriť mediácia, arbitráž alebo zmiešané metódy.

Podľa zákonov EÚ sa môže ARS použiť pre akýkoľvek spor vzniknutý na základe zmluvy medzi obchodníkom a spotrebiteľom. Výrobky alebo služby možno zakúpiť online alebo offline v tej istej krajine alebo v iných krajinách EÚ.

Exponenciálny rast transakcií prostredníctvom elektronického obchodu znamená, že stúpol aj počet sporov súvisiacich s nákupmi online. Platformu Riešenie sporov online (RSO) vytvorila Európska komisia na riadenie stúpajúceho počtu takýchto sporov a poskytovanie podpory obchodníkom a spotrebiteľom.

Kliknite sem a dozviete sa viac o Alternatívnom riešení sporov (ARS) a Riešení sporov online (RSO)!

Vaše vzdelávanie

Spôsoby vzdelávania o právach spotrebiteľov

Miestne kurzy

Budete sa môcť pripojiť k miestnemu kurzu a dozvedieť sa všetky potrebné o právach spotrebiteľov od profesionála. Už čoskoro!

Online zdroje

Členovia budú mať prístup k vzdelávacím materiálom, ktorých účelom je pomôcť pri vzdelávaní sa o právach spotrebiteľov online. Zaneprázdnení podnikatelia sa budú môcť vzdelávať v čase, ktorý im vyhovuje, a vyplniť e-test na overenie svojich vedomostí a získanie certifikátu.

Zaregistrujte sa hneď teraz a začnite sa vzdelávať!